Data Protection Declaration for ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o.

 

§ 1 Rozsah platnosti

 (1) Služby a nabídky společnosti ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH (dále jen „dodavatel“) jsou realizovány výhradně na základě těchto prodejních a dodacích podmínek. Ty platí i pro veškeré budoucí obchody se smluvními partnery (dále jen „kupující“), i když nebudou znova výslovně dohodnuty. Níže uvedené prodejní a dodací podmínky mají výhradní platnost. Podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s našimi prodejními a dodacími podmínkami nebo se od nich liší, dodavatel neuznává, ledaže by s jejich platností písemně výslovně souhlasil. Veškerá ujednání provedená mezi dodavatelem a kupujícím za účelem realizace této smlouvy, budou v této smlouvě písemně dohodnuta. Jiná ústní ujednání nebyla mezi partnery učiněna. Tyto podmínky jsou považovány za akceptované nejpozději v okamžiku přijetí zboží nebo služby.

(2) Naše prodejní a dodací podmínky platí pro všechny firmy dle § 310 BGB (občanský zákoník Spolkové republiky Německo)

 § 2 Nabídky a uzavření smlouvy

(1) Nabídky dodavatele jsou nezávazné. Pro nabytí právní moci musí být prohlášení o akceptaci a veškeré objednávky námi písemně potvrzené. Stejné platí i pro doplňky, úpravy a vedlejší ujednání.

V případě, že potvrzení objednávky nebude odesláno, bude smlouva přesto uskutečněna, pokud dodavatel na základě objednávky zboží odešle a objednatel jej odebere.

(2) Výkresy, vyobrazení, rozměry, hmotnosti a ostatní výkonové parametry jsou závazné pouze na základě výslovné a písemné dohody.

(3) Dodavatel si vyhrazuje drobné technické změny v průběhu doby platnosti katalogu resp. ceníku.

(4) Prodej zboží se uskutečňuje na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a kupujícím. Kupní smlouva obsahuje zejména předmět smlouvy (přesná identifikace podle katalogu), množství a kupní cenu za jednotku. Návrh kupní smlouvy předkládá kupující dodavateli (zaslání objednávky), přičemž kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky od dodavatele. Tato je zasílána e-mailem nebo automaticky v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující může požádat o opravu nebo změnu kupní smlouvy vrácením opraveného a podepsaného znění nabídky kupní smlouvy zpět dodavateli a to ve lhůtě do max. 1 dne od přijetí nabídky.

(5) Kupní smlouva je uzavřena též dodáním zboží, které kupující požaduje v objednávce.

Poznámka: dodavatel si vyhrazuje právo kategorizace kupujících a určení platebních a dodacích podmínek pro dodávky zboží uznaným kupujícím. Tj. fyzickým nebo právnickým osobám, které předložily živnostenské a daňové doklady k registraci u dodavatele, jsou vlastníky odborně vedené prodejny nebo samostatného oddělení specializovaného na prodej strojů a nářadí pro instalatéry.

§ 3 Rozsah dodávky

 (1) Pro rozsah dodávky je určující potvrzení zakázky od dodavatele. Dílčí dodávky jsou vyznačené na dodacím listu. Vedlejší ujednání a změny musí být dohodnuty písemně.

(2) V případě objednávky speciálního nářadí je dodavatel oprávněn dodat množství o 10 % vyšší nebo nižší, minimálně však o dva kusy. Účtováno bude skutečně dodané množství.

 

§ 4 Ceny a platební podmínky

 (1) Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá jinak, platí ceny dodavatele. Tyto se zásadně rozumějí pro Českou republiku v Kč, v paritě „ze skladu“ (Incoterms 2000)  bez DPH. V těchto cenách není zahrnuto přepravné, poštovné, celní poplatky, příplatky za nebezpečné zboží, bezpečnostní příplatky a pojištění. Tyto položky budou účtovány zvlášť. Od netto hodnoty zboží 5.000,-Kč, jsou dodávky realizovány v paritě „na náklady dodavatele až do domu“. Pokud není uvedeno jinak, je dodavatel vázán cenami uvedenými v nabídce po dobu 30 dnů od data nabídky.

(2) Dodavatel předpokládá, že minimální hodnota dílčích objednávek bude činit 5.000,-Kč netto (ze zahraničí). U objednávek, které budou nižší než tato minimální hodnota, si dodavatel vyhrazuje odložit dodání zboží až do dosažení této hodnoty nebo si účtovat manipulační poplatek ve výši 200,-Kč bez DPH. Případné náklady na úřední ověření dokumentů (pokud je vyžadováno u zahraničních objednávek) nejsou v manipulačním poplatku obsaženy a budou účtovány zvlášť. Stejné platí i pro náklady vzniklé v souvislosti s obchodováním na akreditiv.

(3) Dojde-li k významné změně určitých faktorů ovlivňujících náklady, jako zvláště v případě zvýšení nákladů na zajištění materiálu, příplatků na legování, mezd, režijních mzdových nákladů a nákladů na energie, je dodavatel oprávněn k jednostrannému zvýšení ceny v rozsahu vzniklých vícenákladů, pokud doba mezi uzavřením smlouvy s kupujícím a dodáním zboží dle smlouvy činí více než 30 dnů.

(4) Ceny stanovené bez dopravného platí pouze za předpokladu veřejného, neomezeného železničního, silničního, lodního a leteckého provozu na železničních tratích, silnicích, vodních cestách a leteckých trasách, které připadají do úvahy.

(5) Přepravné za marnou jízdu bude účtováno k tíži objednatele.

(6) Doba splatnosti faktur dodavatele činí standardně 14 dnů od data fakturace. Dodavatel může vybraným kupujícím s dlouhou dobou bezproblémové spolupráce poskytnout splatnost 30 dnů netto. K tomu navíc při „rychlé“ platbě do 10 dnů bude (pokud kupující není s vyrovnáním pohledávky za zboží v prodlení) poskytnuto skonto ve výši 3%. Určujícím je přitom den připsání platby na účet dodavatele. Jinak lze nastavit i podmínky individuální, písemně v příloze smlouvy.

Dojde-li k prodlení platby ze strany kupujícího (úhrada faktury po lhůtě splatnosti), budou účtovány úroky je výši 8 procentních bodů navíc k aktuální základní úrokové sazbě.

(7) Kupujícím nabídnuté směnky bude dodavatel akceptovat pouze za účelem plnění smlouvy a po výslovné dohodě a za předpokladu jejich diskontovatelnosti. Diskontní náklady budou účtovány počínaje datem splatnosti fakturované částky. V případě směnek a šeků je za den platby považován den jejich proplacení.

8) V případě, že nebudou dodrženy platební podmínky nebo vejdou ve známost okolnosti, které na základě povinného obchodního uvážení dodavatele povedou k oprávněným obavám o bonitu objednatele, a to i ty skutečnosti, které již existovaly při uzavření smlouvy, ale dodavateli nebyly známé nebo být známé nemusely, pak je dodavatel bez ohledu na další zákonná práva oprávněn další práci na aktuálních zakázkách nebo dodávky přerušit a za ještě neprovedené dodávky požadovat platbu předem nebo poskytnutí odpovídajících jistin. Po neúspěšném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty pro poskytnutí těchto jistin – bez ohledu na další zákonná práva – od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen nahradit dodavateli veškeré škody, které mu vzniknou z neplnění smlouvy.

(9) Práva na zápočet může kupující uplatnit pouze v případě, jestliže jeho protinároky budou zjištěné jako právoplatné a nesporné a pokud budou dodavatelem uznané. Kromě toho je kupující oprávněn výkon práva na zádržné uplatnit do té míry, do jaké se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

(10) Ceny zboží jsou dány ceníkem dodavatele, který dodavatel vydává jako samostatný dokument, zveřejněný v tiskové podobě nebo na elektronickém médiu. Ceny jsou ke dni uzavření těchto podmínek kupujícímu známé. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen podle vlastního uvážení, zavazuje se však změnu ceníku oznámit předem a to ve lhůtě nejméně 2 týdny před jejich uplatněním, s výjimkou akcí na podporu prodeje. Uvedený ceník je zveřejňován jako ceník doporučených cen pro konečné spotřebitele. Prodejní cena zboží je určena z aktuálního ceníku doporučených cen dodavatele s poskytnutými rabaty podle níže uvedených podmínek v § 16 této smlouvy (výchozí cenou pro výpočet je cena bez DPH).

§ 5 Termíny dodání a plnění

(1) Závazné termíny dodání musí být dohodnuty výslovně a písemně. U veškerých ostatních dodacích termínů se jedná pouze o nezávazné a přibližné termíny dodání a plnění, které se dodavatel bude snažit dodržet.

(2) Dodací lhůty začínají běžet dnem potvrzení objednávky dodavatelem, avšak ne dříve, než budou vyjasněny všechny detaily týkající se provedení dodávky a splněny všechny předpoklady ze strany kupujícího. Požaduje-li kupující po udělení zakázky změnu, začne nová lhůta dodání běžet až po potvrzení této změny dodavatelem.

(3) Dodávky před uplynutím dodací lhůty jsou přípustné. V případě okamžitého dodání zboží nemusí být potvrzení objednávky zaslané. Potvrzení může být v tomto případě nahrazeno dodacím listem.

(4) Za termín dodání je považován den ohlášení připravenosti zboží k odeslání, jinak den odeslání zboží. Dodávky objednané na termínovanou expedici musí být odebrané do šesti měsíců po potvrzení objednávky.

(5) Dodavatel je oprávněn provádět dílčí dodávky. Každá dílčí dodávka je považována za samostatný obchod.

(6) V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s dodávkou, musí mu kupující nejprve stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění. Pokud tato lhůta uplyne neúspěšně, může objednatel za podmínek stanovených v § 280, § 281, § 284, § 286 a § 323 BGB (občanský zákoník) uplatnit zde upravená práva.

(7) V případě, že dodavatel z důvodů, za které nenese zodpovědnost, neobdrží od svých subdodavatelů dodávky, plnění vůbec nebo je obdrží nesprávně či s prodlením, anebo nastanou-li události vyšší moci, pak bude dodavatel kupujícího o této skutečnosti včas písemně informovat. V tomto případě se lhůty prodlužují o dobu trvání překážky plnění. Za události vyšší moci se považují rovněž stávky, úřední opatření, nedostatek energií a surovin, nezaviněné přepravy a jiné nedostatky, nezaviněné výrobní překážky jako např. požár, záplavy a poškození strojů a veškerá ostatní omezení, která při objektivním posouzení nelze přičíst k vině dodavatele. Pokud jsou termín nebo lhůta dodání závazně sjednané a dojde-li vzhledem k různým událostem k překročení dohodnutého termínu nebo lhůty dodání o více než dva měsíce, pak je kupující oprávněn kvůli ještě neprovedené části plnění od smlouvy odstoupit.

(8) V případě objednávek na termínovanou dodávku, může dodavatel požadovat od dvou týdnů po jejich potvrzení závazný odběrový rozvrh. Pokud kupující této žádosti do dvou týdnů nevyhoví resp. dostane-li se do prodlení s akceptací, pak je dodavatel oprávněn stanovit dvoutýdenní náhradní lhůtu a po jejím uplynutí od smlouvy odstoupit nebo požadovat náhradu škody.

(9) V případě, že je dodavatel za nedodržení závazně přislíbených termínů zodpovědný, má kupující nárok na náhradu škody, která mu prokazatelně vznikne prodlením dodavatele, avšak pouze do výše 0,5 % za každý celý týden prodlení, celkem však max. 5 % účetní hodnoty dodávek a plnění, kterých se prodlení týká.

§ 6 Odeslání a přenos rizik

(1) V případě, že nebylo písemně dohodnuto jinak, bude odeslání provedeno bez pojištění rizik a u hodnotou nízkých zakázek s příspěvkem kupujícího na dopravu (v detailu §4, bod (2) této smlouvy). Výběr způsobu dopravy a transportního prostředku je vyhrazen dodavateli. Dodavatel je oprávněn, nikoli však povinen pojistit dodávky jménem a na účet kupujícího. Riziko náhodné ztráty nebo zhoršení kvality zboží, přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu, přepravci, speditérovi nebo jiným, k činnosti zaslání určeným firmám, a to nejpozději v okamžiku opuštění závodu nebo skladu dodavatele. Zboží, které přiváží přepravce a to se jeví na první pohled poškozeným, reklamuje kupující na místě přepravci a má plné právo toto zboží nepřevzít.

(2) V případě, že dojde ke zpoždění odeslání zboží tím, že dodavatel kvůli celkovému nebo dílčímu prodlení kupujícího s platbou uplatní své právo na zadržení nebo z jiného důvodu, za který je zodpovědný kupující, přechází riziko na kupujícího nejpozději ode dne sdělení o připravenosti zboží k odeslání.

(3) Je-li plánována nebo dohodnuta přejímka zboží, pak tato bude provedena dle bližších ujednání v závodu dodavatele okamžitě po nahlášení připravenosti zboží k odeslání. Náklady na přejímku hradí kupující. Nebude-li přejímka ve stanovené přiměřené lhůtě uskutečněna, nebo vzdá-li se kupující jejího provedení, pak je dodavatel oprávněn zboží odeslat bez přejímky nebo vzít na náklady a riziko kupujícího zásilku do úschovy. Zboží je v tomto případě považováno za prosté vad, ledaže by vada nebyla i při přejímce zřejmá.

(4) Zboží, které bylo avizované jako připravené k odebrání, musí být odebráno neprodleně. Jinak jsme oprávněni dle naší volby zboží odeslat nebo na náklady a riziko kupujícího uskladnit.

§ 7 Ručení

(1) Kupující je povinen dodané zboží neprodleně zkontrolovat z hlediska patrných vad, které je možné bez dalšího zjistit.

Za patrné vady je rovněž považováno nedodání příruček a výrazné, lehce viditelné poškození zboží. Dále sem patří případy, kdy bylo dodáno zboží jiné nebo jeho chybné množství. Tyto patrné vady je nutné u dodavatele neprodleně, nejpozději však do dvou dnů po dodání, písemně reklamovat. Vady dodávky, patrné při dodání (převzetí dodávky od dopravce) musí být okamžitě reklamované dopravci, který musí zajistit zdokumentování těchto vad.

(2) Vady, které se stanou patrnými až později, musí být u dodavatele reklamovány neprodleně, nejpozději však do dvou týdnů po jejich zjištění uživatelem. Nedostojí-li kupující této své povinnosti kontroly zboží a reklamace, bude zboží považováno ohledně příslušné vady za schválené kupujícím, tudíž bez nároku na výměnu.

(3) Vady na dodaném zboží včetně absence a obsahových vad příruček a jiných dokumentů, odstraní dodavatel do jednoho měsíce (nejpozději do 2 měsíců) po dodání, na základě odpovídajícího sdělení kupujícího. Toto bude provedeno podle volby kupujícího, buď formou bezplatné nápravy nebo náhradní dodávky. V případě náhradní dodávky je kupující povinen vadné zboží dodavateli vrátit.

(4) Nebude-li  možné vadu v přiměřené lhůtě odstranit nebo bude-li náprava resp. náhradní dodávka považována z jiných důvodů za nezdařenou, může kupující dle své volby požadovat snížení fakturační částky za zboží (zvýšením obchodního rabatu, finančním dobropisem) nebo od smlouvy odstoupit. Skutečnost, že se náprava nezdařila, se předpokládá až poté, co byla dodavateli poskytnuta dostatečná příležitost pro nápravu nebo náhradní dodávku, která nevedla k požadovanému úspěchu. Taktéž platí, když dodavatel odmítl nebo neúnosným způsobem zpozdil provedení nápravy nebo náhradní dodávky, nebo pokud existují oprávněné pochyby ohledně perspektivy úspěchu. Taktéž platí, pokud se situace stane neúnosnou z jiných důvodů. Touto neúnosností se rozumí nepřiměřené náklady na nápravu nebo situace, kdy úspěch, který má být dosažen provedením nápravy, není v rozumném poměru k výši nákladů, které již nejsou ospravedlněny zájmem kupujícího.

(5) Ručení dodavatele za porušení povinností vyplývající z mírné nedbalosti je výslovně vyloučeno, pokud se nejedná o smluvně významné povinnosti, škody na životech, tělesná zranění nebo zdravotní škody nebo pokud jsou dotčené nároky vyplývají ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

(6) Nároky z ručení a jiné smluvní nároky zanikají rok po odeslání zboží kupujícímu.

(7) Vrácení dodávky, jehož důvodem není závadnost předmětu koupi, neopravňuje k odstoupení od smlouvy a je přípustné pouze po výslovném souhlasu obchodního vedení nebo na základě zvláštního ujednání. V případě schválení je vrácení realizováno formou dobropisu, ze kterého bude odečteno minimálně 25 % kupní ceny. Veškeré náklady související s vrácením zboží jdou k tíži kupujícího.

§ 8 Balení, balicí norma a zbavení dodavatele zodpovědnosti

(1) Je-li zboží dodavatele dodáváno na EURO paletách a/nebo ve vratných obalech a neprovádí-li se jejich výměna okamžitě při dodání, pak si dodavatel vyhrazuje právo dodané EURO palety či vratné obaly fakturovat za tržní cenu.

(2) Fakturace se neprovádí, pokud dodavatelem zaslané EURO palety či vratné obaly budou vráceny do tří týdnů (dodávky mimo SRN do 6 týdnů) po dodání v řádném stavu a bezplatně. EURO palety a vratné obaly zůstávají až do jejich zaplacení vlastnictvím dodavatele.

(3) Kupující zodpovídá za poškození a znečištění EURO palet resp. vratných obalů až do jejich předání přepravci. V případě, že kupující EURO palety resp. vratné obaly nebo jejich části buď nevrátí nebo vrátí ve stavu, který neumožňuje obnovení jejich použitelnosti pomocí přiměřených prostředků, uhradí dodavateli 75 % nákladů na opětovné pořízení obdobných, nových EURO palet resp. vratných obalů nebo jejich částí.

(4) Kupující, kteří používají obaly dodavatele pro dopravu „nebezpečného zboží“ ve smyslu   § 2 DE Zákona o přepravě nebezpečného zboží, jsou povinni dodavatele před udělením objednávky podrobně a kompletně informovat o veškerých rizikách spojených se zbožím, které bude do obalů baleno. V případě, že je dodavatel ve smyslu § 12 odst. 5 číslo 2 výše uvedeného DE zákona povinen k náhradě škody z titulu, že kupující nedostatečně splnil svoji informační povinnost, pak je kupující povinen zprostit dodavatele od případných, tímto vzniklých nároků (požadavků).

(5) V případě, že produkty dodavatele lze dodávat pouze v jedné příslušné jednotce balení, si dodavatel vyhrazuje právo zaokrouhlení na nejbližší vyšší jednotku balení nebo účtovat přirážku ve výši 10 %.

(6) Tisk čárových EAN kódů se provádí podle aktuálního stavu techniky. Další přísliby, zvláště informace o výsledcích skenování na pokladnách obchodů, nemohou být vzhledem k případným vlivům na čárové kódy po opuštění závodu/skladu dodavatele a kvůli nedostatku jednotné měřicí a čtecí techniky poskytnuty.

Tiskové chyby u těchto EAN kódů na obalech nebo konkrétních výrobcích nezavazují dodavatele k náhradě škody včetně případné následné škody, ledaže by toto bylo způsobené hrubou nedbalostí nebo z úmyslu dodavatele.

§ 9 Pronajaté nádoby a palety na plyn

(1) Pronajaté nádoby a palety dodavatele budou kupujícímu pronajaty pouze za účelem přepravy, skladování a vlastní spotřeby plynů získaných od dodavatele. Jakékoliv jiné použití není – hlavně z bezpečnostních důvodů – povolené.

Po vyprázdnění budou nádoby a palety neprodleně vráceny do příslušného závodu/skladu, a to i když byly kupujícímu dodány. Kupující je povinen o škodách, vnitřním znečištění a ztrátách pronajatých nádob a palet neprodleně informovat dodací místo.

(2) Kupující zodpovídá za poškození a znečištění pronajatých nádob a palet až do jejich předání do závodu/skladu dodavatele nebo předání přepravci. V případě, že kupující pronajaté nádoby nebo jejich části buď nevrátí nebo vrátí ve stavu, který neumožňuje obnovení jejich použitelnosti pomocí přiměřených prostředků, uhradí dodavateli 75 % nákladů na opětovné pořízení obdobných, nových EURO nádob resp. palet a jejich částí.

(3) Za pronajaté, kupujícímu přenechané nádoby, za které nebudou v době delší než tři měsíce realizovány žádné přiměřené odběry plynu, si dodavatel může jako jistinu účtovat částku ve výši 75 % nákladů na opětovné pořízení obdobných, nových nádob. Tato částka je splatná okamžitě po obdržení faktury.

Dodavatel zůstává vlastníkem nádob i po uhrazení jistiny. Nájemné za nádoby bude účtováno až do jejich vrácení dodavateli resp. – v případě jejich ztráty – až do dne, kdy bude jejich ztráta ohlášena. Vrátí-li kupující nádobu, na kterou poskytl jistinu, pak obdrží příslušnou částku bez úroků, od které budou odečteny případné náklady na údržbu a nájemné připadající na dobu od dodání do vrácení nádoby. Odpočty jsou omezené na výši částky poskytnuté jistiny. V případě, že kupující nádoby dodavateli nevrátí, pak bude částka jistiny zaúčtována s náhradou škody, kterou musí kupující uhradit.

(4) Množstevní údaj „m3“ u pronajatých nádob se vztahuje na plyn o teplotě 15 °C a tlaku    1 bar. Případná zbytková množství plynu obsažená ve vrácených nádobách se nehradí.

§ 10 Výhrada vlastnictví

(1) Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží (dále jen „předmět koupě“) až do uhrazení všech svých pohledávek z obchodní vazby s kupujícím.

V případě jednání kupujícího v rozporu se smlouvou, zvláště pak při prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn předmět koupě odebrat. Toto „zpět vzetí“ předmětu koupě vůči kupujícímu neznamená odstoupení od smlouvy, ledaže by toto obě smluvní strany výslovně prohlásily.

(2) Kupující pojistí předmět koupě na vlastní náklady v dostatečném rozsahu, zvláště proti odcizení, porušení, požáru, vodě a jiným škodám, a to na hodnotu nového zboží. Kupující bude s vyhrazeným zbožím zacházet pečlivě, zvláště bude dodržovat stanovené pokyny pro údržbu a používání.

3) V případě obstavení nebo jiných zásahů třetích osob, bude kupující neprodleně písemně informovat dodavatele, aby tento mohl prosadit svá vlastnická práva. Pokud třetí osoba není schopna uhradit dodavateli soudní a mimosoudní náklady, které v této souvislosti vzniknou, pak za toto konání přebírá zodpovědnost kupující.

(4) Kupující je oprávněn k prodeji předmětu koupi třetí osobě v rámci běžného obchodního styku. Jiná opatření, zvláště zastavení nebo zřízení zajišťovacího majetku, jsou kupujícímu zapovězena.

(5) V případě, že předmět koupě nebude při dalším prodeji ze strany nabyvatele – třetí osoby ihned okamžitě zaplacen, pak je kupující povinen, realizovat tento prodej pouze s výhradou vlastnictví.

(6) Oprávnění k dalšímu prodeji předmětu koupě odpadá, pokud kupující zastaví platbu nebo se vůči dodavateli dostane do prodlení s platbou.

(7) Kupující postupuje již nyní dodavateli veškeré pohledávky včetně jistin a vedlejších práv ve výši s dodavatelem sjednané finální fakturační částky včetně DPH, které vzniknou kupujícímu z dalšího prodeje předmětu koupě vůči jeho odběratelů nebo třetím osobám, a to nezávisle na tom, zda byl předmět koupě prodán bez zapracování nebo po něm. Kupující zůstává zmocněn k inkasování této pohledávky i po postoupení. Toto zmocnění končí v okamžiku, kdy kupující zastaví platbu nebo se vůči dodavateli dostane do prodlení s platbou. V tomto případě je dodavatel oprávněn postoupení zveřejnit a pohledávku inkasovat sám.

(8) Případné zapracování nebo transformace předmětu koupě se provádí vždy pro dodavatele. V případě zapracování předmětu koupě s jinými předměty, které nenáleží dodavateli, se dodavatel stává spoluvlastníkem nově vzniklé věci, a to v poměru účetní hodnoty předmětu koupě k ostatním, zapracovaným  předmětům v okamžiku zapracování. Pro předměty vzniklé zapracováním platí jinak stejné jako pro předmět koupě dodaný s výhradou. V případě, že dojde k nevratnému smíšení předmětu koupě a jinými předměty, které nenáleží dodavateli, se dodavatel stává spoluvlastníkem nově vzniklého předmětu, a to v poměru účetní hodnoty předmětu koupě k ostatním předmětům v okamžiku smíšení. Je-li smíšení provedeno způsobem, že je předmět kupujícího možné považovat za věc hlavní, pak platí za dohodnuté, že kupující převede na dodavatele poměrné spoluvlastnictví. Takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví uchová kupující pro dodavatele.

(9) Kupující postoupí dodavateli i pohledávky za jistinami, poskytnutými na pohledávky dodavatele vůči kupujícímu, které vzniknou vůči třetí osobě spojením předmětu koupě s pozemkem.

(10) Dodavatel se zavazuje uvolnit jemu náležící jistiny na žádost kupujícího, pokud realizovatelná hodnota jistiny dodavatele přesahuje zajištěnou pohledávku o více než 20 %. Výběr jistiny, která bude uvolněna, náleží dodavateli.

§ 11 Doložka o zproštění

(1) Pokud kupující zamýšlí prodat předmět koupi, který získal od dodavatele, třetí osobě, pak se zavazuje dodržovat zákonem stanovená vývozní omezení a jiná ustanovení, zvláště zákon o kontrole válečných zbraní a zákon o vývozu, stejně jako mezinárodní omezení obchodu, bojkoty a sankce UN.

(2) V případě prodeje dodavatelem získané věci třetí osobě, zprostí kupující dodavatele od veškerých penále, pořádkových a jiných pokut, která uvedené zákony připouští z důvodu porušení jemu příslušejících závazků dle § 11 odst. 1. zákona Spolkové republiky Německo.

 § 12 Aplikovatelné právo, místo soudu a plnění

(1) Pro obchodní a dodací podmínky a právní vztahy mezi kupujícím a dodavatelem platí právo Spolkové republiky Německo. Právo EU je vyloučeno.

(2) Místem plnění právní moci je sídlo dodavatele (Kelkheim).

(3) V případě žalob v rámci obchodního styku s obchodníky, právními osobami ve smyslu veřejného práva nebo veřejnoprávními majetkovými fondy je místem soudu sídlo dodavatele (Frankfurt am Main). Toto platí i pro žaloby v rámci směnečného a šekového řízení. Sídlo dodavatele (Frankfurt am Main) je i v tomto případě místem soudu dohodnutým mezi dodavatelem a kupujícím, pokud kupující nemá místo soudu ve Spolkové republice Německo.

§ 13 Faktura - daňový doklad

Na daňovém dokladu bude uváděna hodnota zboží v prodejních cenách (na kupujícího), vypočtená z aktuálních doporučených ceníkových cen prodávajícího, ponížených o hodnotu rabatů, uvedených na kmenovém listu č. 2 této smlouvy. 

a) u zásilek zboží ze SRN není na faktuře v rámci EU hodnota DPH

b) u zásilek zboží v CZ (např. servisní opravy) bude na dokladech uváděna sazba DPH a výše DPH.

§ 14 Kredit limit a sankce

(1) Dodavatel je oprávněn omezit nákupy kupujícího kreditním limitem pro odběr zboží na fakturu se standardní splatností (viz §4, ods.(6)). Kreditní limit určuje maximální výši finančního úvěru v Kč, ve které může kupující odebrat zboží na fakturu se standardní splatností. Do kreditního limitu se počítají všechny faktury vystavené dodavatelem na kupujícího (faktury do splatnosti i faktury po splatnosti).

(2) Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout kupujícímu dodávku zboží s fakturou se splatností podle bodu §4, ods.(6), i když jeho kreditní limit nebyl ještě překročen, má-li kupující u prodávajícího pohledávky po lhůtě splatnosti v libovolné finanční výši. 

3) Platební sankce - dodavatel si vyhrazuje právo vyžadovat na kupujícím platbu v hotovosti nebo zálohovou platbu v případě neplnění finančních závazků kupujícího vůči dodavateli.

§ 15 Odpovědnost za vady zboží (záruční a pozáruční opravy)

(1) Vyřízení odpovědnosti za vady zboží se řídí v zásadě ustanoveními obchodního zákoníku České republiky – oddíl 2, § 422- § 441

(2) Doklady, na základě kterých bude provedena záruční oprava

a)      doklad o nabytí zboží (faktura) - pro záruční opravy po dobu 2 let od data prodeje. Tento doklad lze použít, obsahuje-li název a typ stroje. U elekt.strojů, strojů s vysokotlakou hydraulikou a jiných speciálních strojů navíc i výrobní číslo stroje, shodné s typem a číslem na štítku stroje.

b)      záruční list pro záruční opravy (platné od ca.poloviny roku 2012)

(3) V případě, že stroj zaslaný kupujícím k záruční opravě není vybaven dokladem nutným k opravě (viz bod §15, (2)), je nutno zaslat tento nejpozději do 3 pracovních dnů od data příjmu záruční opravy dodavatelem, jinak si dodavatel vyhrazuje právo na účtování paušálního poplatku za bezdůvodné skladování stroje ve výši 100,-Kč s DPH za každý započatý den skladování. Pokud kupující nepředloží ke stroji žádný platný doklad (ani dodatečně), bude oprava provedena buď jako pozáruční za úhradu (po předchozím písemném upozornění prodávajícím), nebo bude stroj poslán bez opravy zpět.

(4) Kupující se zavazuje, že poučí při předání stroje/nářadí konečnému zákazníkovi o platnosti a právech záruční opravy. Zejména o bodu 3) a 4) záručních podmínek na záručním listu, který hovoří krom jiného o právu na záruční opravu pouze tenkrát, je-li stroj, ev. příslušenství používán(-o) v souladu s návodem k obsluze. Dalším významným bodem je pozbytí práva na záruční opravu, je-li do stroje, zařízení a nářadí neodborně zasahováno neautorizovanou osobou.

(5) Kupující se dále zavazuje, že bude náhradní díly nakupovat výhradně od dodavatele, který je výhradním dovozcem výrobků Rothenberger do České republiky. Dodavatel zakazuje prodávat pro výrobky Rothenberger jiné náhradní díly nebo příslušenství (s charakterem náhradních dílů) než originální Rothenberger. Jen tyto díly jsou pro stroje, nářadí a příslušenství garantem správné funkce a životnosti. Kupující bere na vědomí, že prodejem jiného příslušenství a náhradních dílů může způsobit vážné ohrožení bezpečnosti a zdraví uživatele stroje/nářadí. V takovýchto případech zjištění se také odpovědnost za škody, způsobené nesprávnou funkcí, nevztahuje na prodávajícího.

(6) Další detailní podmínky záručních a pozáručních oprav pro vylepšení služeb ve vztahu ke třetí osobě (konečnému uživateli) vymezují regulativy nazvané Obecné podmínky k záručním, resp. pozáručním opravám. Totéž platí pro podmínky záruční opravy.